The British Mutiny of 1857  
  www.youtube.com/watch?v=5_KB0v1bJC0